PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:09:35 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:07:36 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai20:02:23 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30388
4Khách vãng lai19:56:06 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai19:49:16 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
6Khách vãng lai19:37:42 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai19:34:30 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai19:32:06 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai19:31:56 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai19:31:34 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai19:31:26 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
12Khách vãng lai19:31:19 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
13Khách vãng lai19:31:17 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30298
14Khách vãng lai18:57:21 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai18:57:10 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28901
16Khách vãng lai18:48:20 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17Khách vãng lai18:43:45 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28812
18Khách vãng lai18:03:34 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28857
19Khách vãng lai17:50:29 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28823
20Khách vãng lai17:26:44 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
21Khách vãng lai16:49:39 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28962
22Khách vãng lai16:38:36 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
23Khách vãng lai16:22:56 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6819
24Khách vãng lai16:20:31 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28759
25Khách vãng lai16:09:29 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=478
26Khách vãng lai15:53:16 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30301
27Khách vãng lai15:44:16 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28954
28Khách vãng lai15:24:46 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai15:02:05 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
30Khách vãng lai15:01:21 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai14:59:00 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
32Khách vãng lai14:06:10 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai14:04:01 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai14:03:15 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=584
35Khách vãng lai13:20:43 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=580
36Khách vãng lai13:04:14 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28705
37Khách vãng lai12:45:23 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai11:47:32 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=478
39Khách vãng lai11:20:12 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
40Khách vãng lai10:54:21 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai08:57:08 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
42Khách vãng lai08:33:17 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
43Khách vãng lai08:20:18 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
44Khách vãng lai08:06:39 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai07:45:23 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28665
46Khách vãng lai06:58:46 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28656
47Khách vãng lai06:49:59 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=576
48Khách vãng lai05:39:38 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28663
49Khách vãng lai05:01:51 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK8-00204
50Khách vãng lai04:42:43 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28664
51Khách vãng lai04:40:47 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28792
52Khách vãng lai04:31:05 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=27855
53Khách vãng lai04:30:55 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai03:50:42 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
55Khách vãng lai03:31:36 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28840
56Khách vãng lai03:11:12 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28808
57Khách vãng lai03:00:33 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28893
58Khách vãng lai02:41:22 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28703
59Khách vãng lai02:13:31 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
60Khách vãng lai02:07:45 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
61Khách vãng lai02:01:21 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28782
62Khách vãng lai01:54:12 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
63Khách vãng lai01:36:47 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28832
64Khách vãng lai01:35:49 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK8-00206
65Khách vãng lai01:30:30 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK8-00213
66Khách vãng lai01:03:24 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
67Khách vãng lai00:56:53 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00137
68Khách vãng lai00:37:21 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28789
69Khách vãng lai00:30:07 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
70Khách vãng lai00:04:09 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=27938
19 1 2019