PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH GIANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch hội thi GVDG cấp trường năm học 2019 - 2020 12/10/2019 [HyperLink19]
2 Chế độ cho điểm năm học 2019 - 2020 12/10/2019 [HyperLink19]
3 Kế hoạch tập luyện và tham gia thi điền kinh năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
4 Kế hoạch bồi dưỡng HSG và phụ đạo HSY năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
5 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
6 Kế hoạch HĐNGLL năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
7 Kế hoạch giáo dục thể chất - y tế trường học năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
8 Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
9 Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
10 Kế hoạch triển khai cuộc thi KHKT năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
11 Kế hoạch công tác thiết bị đồ dùng năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
12 Kế hoạch công tác thư viện năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
13 Kế hoạch công tác lao động vệ sinh năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
14 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học 2019 -2020 12/10/2019 [HyperLink19]
15 Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 - 2020 12/10/2019 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
17 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
18 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
19 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]